Konferencja łączyła w sobie część wykładowa i warsztatową. Ułatwiło to poznanie najskuteczniejszych narzędzi diagnostycznych, nowatorskich metod i form pracy z uczniami z dysfunkcją słuchu. Artur Lewandowski,  lekarz  medycyny, rezydent na oddziale otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr2 w Bydgoszczy wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat charakterystyki uszkodzeń słuchu , diagnostyki oraz metod leczenia. Drugi panel  konferencji dotyczył praktycznych umiejętności odczytywania audiogramów  badań słuchu, klasyfikacji rodzaju niedosłuchu oraz aparatowania dzieci i młodzieży, którą prowadził Henryk Duczyc, protetyk słuchu.

Trzecia część konferencji dotyczyła trudności szkolnych wynikających z zaburzeń mowy i słuchu. Anna Rusiniak  orzecznik i członek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyjaśniła które dzieci mogą otrzymać status osoby niepełnosprawnej oraz jakie są zasady składania wniosków. Rozpoznawanie i diagnozowanie trudności edukacyjnych ucznia słabosłyszącego, tworzenie dokumentacji surdopedagogicznej, a przede wszystkim wypracowanie standardów diagnostycznych w przypadku orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci słabosłyszących to panel który poprowadziła Barbara Markiewicz ,surdopedagog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Na koniec uczestnicy konferencji  wzięli udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli  surdopedagogów Zespołu Szkół nr 7, podczas których mogli obserwować jak na co dzień funkcjonują i uczą się  uczniowie z dysfunkcją słuchu w tej placówce.

Całość uświetnili uczniowie slabosłyszący klasy 3 przedstawieniem „Czerwony Kapturek”, oraz uczniowie  XVII Liceum Ogólnokształcąego dla słabosłyszących grając i śpiewając.

Dyskusja, która wywiązała się podczas konferencji potwierdziła, że spotkanie takie było bardzo potrzebne i spełniło oczekiwania uczestników.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie !

Małgorzata Kaczorowska, Wojtek Majchrzak, Agnieszka Kolanowska